Skolēni un vecāki pozitīvi vērtē Digitālā centra pulciņus | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Skolēni un vecāki pozitīvi vērtē Digitālā centra pulciņus

Jau kā neatņemama Ventspils Digitālā centra interešu izglītības nodarbību jeb pulciņu mācību procesa sastāvdaļa ir kļuvusi skolēnu un viņu vecāku aptauja. Jaunākā aptauja tika veikta šā gada janvārī pēc izglītības kvalitātes uzlabošanas risinājuma “Edurio” principiem atgriezeniskās saiknes ieguvei. Šāda aptauja tiek izmantota arī visās Ventspils vispārizglītojošās skolās mācību procesa analīzei.

2016./2017. gada pirmā semestra aptaujas rezultāti liecina, ka skolēni ļoti pozitīvi vērtē to, ka darboties pulciņos ir interesanti, saprot, kur reāli dzīvē noderēs nodarbībās iemācītais un vienmēr vai bieži ir gandarījums par nodarbībās paveikto. Tāpat audzēkņi atzinīgi vērtē skolotāju attieksmi un darbu: to, ka skolotāji palīdz uzdevumu veikšanā, skaidrojot kļūdas, mācību procesu vada maksimāli saprotami un nodarbībās ir atbilstošs darba temps.

Skolēnu vecāki pozitīvi novērtējuši to, ka jūtas par savu bērnu pilnīgi droši, skolēniem ar skolotāju izveidojusies ļoti laba saskarsme, bērniem ir pozitīvi iespaidi par nodarbībām, kā arī Digitālā centra saziņu ar vecākiem. Salīdzinot ar iepriekšējā semestra aptaujas rezultātiem, būtiski ir uzlabojusies vecāku informētība par pulciņu darbu. 2015./2016. mācību gada aptauja parādīja to, ka vecāki vēlētos vairāk informācijas, tāpēc Digitālais centrs organizēja Atvērto durvju pasākumus, lai vecāki klātienē varētu satikties ar skolotājiem un iepazīties ar pulciņu darbu.

Aptaujā vecāki izteica arī vēlmi uzzināt, kādas iemaņas un prasmes bērns pulciņā ir apguvis. Visbiežāk interešu izglītībā nenotiek skolēnu vērtēšana tās klasiskajā versijā kā skolā, piemēram, ballēs. Katra pulciņa skolotājs ir izstrādājis tematisko plānojumu, kurā paredzējis, kas skolēnam jāprot katras tēmas nobeigumā, tāpēc, ņemot vērā vecāku izrādīto interesi, Digitālais centrs ieviesīs aprakstošos vērtējumus divas reizes semestrī. Aptaujā tika iegūtas arī vērtīgas atziņas un ieteikumi, kas tiks ņemti vērā, lai vēl vairāk uzlabotu gan pulciņu saturu, gan mācību procesu.

Mācību procesa organizēšanai Digitālais centrs izmanto skolvadības sistēmu eklase.lv. Tā kā Digitālais centrs ir ļoti ieinteresēts, lai skolēni būtu apmierināti, vecāki tiek aicināti aktīvi izmantot iespēju sazināties ar Digitālo centru un skolotājiem par ikdienas darbu, kā arī ieteikumiem mācību procesa uzlabošanā.

Jaunākās aptaujas detalizēts izvērtējums un kopsavilkums pulciņu vecākiem ir pieejams eklase.lv.

Pulciņi tiek realizēti pašvaldības apstiprinātās rīcības programmas datorprasmju apguvei Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolās 2015.-2018. gadam ietvaros.