Skolēni un vecāki vērtē tehnoloģiju pulciņu nodarbības | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Skolēni un vecāki vērtē tehnoloģiju pulciņu nodarbības

Tāpat kā skolēni saņem vērtējumu par mācību gadā paveikto, arī Ventspils Digitālajam centram ir svarīgi novērtēt mācību gada ietvaros ieguldīto darbu un uzzināt skolēnu un viņu vecāku viedokli par nodarbību kvalitāti. Lai tas būtu iespējams, līdz 10. maijam tiek veikta gan visu pulciņu dalībnieku, gan to vecāku aptauja.

Aptaujas ietvaros vecāki un skolēni tiek lūgti izteikt savu viedokli par apmeklētā pulciņa saturisko kvalitāti, skolēna un skolotāju sadarbību, par piedāvātajām tehnoloģijām, par nodarbībās apgūtā satura sasaisti ar reālo dzīvi, par drošību un uzvedību nodarbībās u.c. tēmām. Tāpat, lai pēc iespējas vairāk skolēnu, kuri vēlas apmeklēt Digitālā centra piedāvātās tehnoloģiju pulciņu nodarbības to varētu izdarīt, aptaujā plānots noskaidrot galvenos iemeslus nodarbību kavēšanai.

Ventspils Digitālais centrs šādas aptaujas veic katru gadu, un iegūtie rezultāti tiek izmantoti turpmākā darba organizēšanā un plānošanā. Gan skolēnu, gan vecāku izteiktās atzinības ir vislabākā Digitālā centra skolotāju darba alga, taču izteiktie ierosinājumi vienmēr tiek izvērtēti un iespēju robežās ņemti vērā, organizējot nodarbības nākamajā mācību gadā.

Spriežot pēc jau saņemtajiem aptauju rezultātiem, daudzi vecāki izteikuši pozitīvu vērtējumu, minot, ka bērns ir ļoti apmierināts ar Digitālā centra tehnoloģiju pulciņiem un saskumst, ja kādu no nodarbībām nevar apmeklēt. Saņemtajos aptauju rezultātos vecāki norāda, ka skolēni lepojas ar saviem sasniegumiem un radošajām aktivitātēm, nodarbībās gūst daudz jaunu prasmju un zināšanu un tās arvien ir aizraujošas. Protams, vecāki ļoti novērtē faktu, ka nodarbības un tajās izmantojamās tehnoloģijas un materiāli tiek pilnībā nodrošināti bez maksas.

Savukārt skolēni savās atbildēs atzinīgi izsakās par iespēju darboties ar robotiem, 3D pildspalvām, kā arī interesantām programmām. Skolēniem patīk, ka Ventspils Digitālā centra pasniedzēji viņus uzklausa, novērtē un dod iespēju radoši izpausties.

Digitālā centra tehnoloģiju pulciņu nodarbības notiks līdz 18. maijam. Katra pulciņa noslēguma nodarbībā skolēni saņems apliecību par kursa apguvi vai nodarbību apmeklējumu, taču tie skolēni, kurus pulciņu skolotāji nominēs kā digitālos teicamniekus – savas teicamnieka apliecības un nelielas balvas saņems īpašā Digitālo teicamnieku pasākumā, kas notiks Ventspils Digitālajā centrā, 24. maijā.