Ventspils Digitālais centrs sekmīgi turpina attīstīt nacionālas nozīmes IKT infrastruktūru | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs sekmīgi turpina attīstīt nacionālas nozīmes IKT infrastruktūru

Kopš 2018. gada 25. aprīļa Ventspils Digitālais centrs realizē projektu “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām”. Tas ir viens no diviem Eiropas Savienības līdzfinansētajā darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros finansētajiem projektiem, kuru ietvaros tiek veikti ieguldījumi pašvaldību informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) attīstībai.

Projekta ietvaros tiek paplašināta pašvaldību koplietošanas programmatūras darbībai nepieciešamā IKT infrastruktūra un izstrādāta pakalpojumu vadības sistēma, ieviešot t.s. "vienas pieturas aģentūras" principu valsts pārvaldē. Pašlaik ir pabeigta tehnisko specifikāciju izstrāde, veikts iepirkums un ir piegādāts aprīkojums – serveri, to operētājsistēmas, datortīklu aparatūra u.tml. Paralēli ar aprīkojuma piegādi ir uzsākta valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) informācijas sistēmas izstrāde, kas nodrošinās pakalpojumu pieteikumu vadību, saziņu ar un starp VPVKAC darbiniekiem, kā arī nodrošinās pakalpojumu pieteikšanai nepieciešamās zināšanu bāzes izveidi un pieteikto pakalpojumu nodošanu citām informācijas sistēmām digitālā veidā.

Pašlaik tiek izstrādāts sistēmas funkcionalitātes pirmais laidiens, savukārt pilnu funkcionalitāti plānots nodot ekspluatācijā 2020. gada beigās. Projekta kopējais realizācijas laiks ir 36 mēneši un, tā kā tas veidos būtisku daļu no valsts centrālās IKT infrastruktūras, tas tiks īstenots ciešā saistībā ar citiem aktuālajiem publiskās pārvaldes projektiem attiecīgajā nozarē – Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) projektu “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma”, Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) projektu “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”, Rīgas domes projektu “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” un pašvaldībām.

Projekta kopējais apjoms ir EUR 1 500 000. Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds 1 275 000 EUR apmērā, Latvijas valsts budžeta dotācija – 45 000 EUR un pašvaldības finansējums – 180 000 EUR.