Ventspilnieki pozitīvi vērtē dzīves kvalitāti Ventspilī | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspilnieki pozitīvi vērtē dzīves kvalitāti Ventspilī

Lai noskaidrotu Ventspils iedzīvotāju apmierinātību ar dažādiem dzīves aspektiem Ventspils valstspilsētā, kā arī Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksu (turpmāk - DESI), kas atspoguļo izmantoto un pieejamo interneta pieslēguma veidu, iedzīvotāju dažādu e-pakalpojumu un interneta izmantošanas paradumus, digitālo prasmju līmeni, nodarbinātību IKT jomā u.c. kritērijus, projekta “Pilsētu digitālās inovācijas” (“Digital Innovation for cities” (DigiPlace) ietvaros tika veikts novērtējums izmantojot Eiropas Savienības (turpmāk – ES) vienoto metodiku, tādejādi sniedzot iespēju objektīvi salīdzināt situāciju Ventspilī ar citām valstīm un pilsētām.

Aptaujas “Dzīves kvalitātes Eiropas pilsētās” ietvaros tika veikta Ventspils iedzīvotāju telefonaptauja, noskaidrojot apmierinātību ar dažādiem dzīves aspektiem Ventspilī, piemēram, ar zaļajām zonām, tīrību, gaisa kvalitāti, mājokļu pieejamību, drošību un citiem dzīves kvalitātes noteicošiem jautājumiem. Dzīves kvalitātes novērtējums Eiropas pilsētās tiek veikts kopš 2004. gada, līdz ar ko ļauj salīdzināt iedzīvotāju apmierinātību ar dažādiem dzīves aspektiem 83 dažādās pilsētās, starp kurām Ventspils nav iekļauta, tādēļ šāds novērtējums tika Ventspilij veikts atsevišķi minētā projekta ietvaros.

Saskaņā ar novērtējuma rezultātiem, ventspilnieki ir apmierināti ar zaļajām zonām (kopumā apmierināti 99% respondentu), tīrību (98%), sabiedriskajām vietām (97%), kultūras telpām (94%) un trokšņu līmeni (91%). Šajos rādītājos Ventspils ierindojas 1. vietā, pārsniedzot pārējās 83 Eiropas pilsētas. Lielākā daļa respondentu ir apmierināti arī ar telpām sportam (89%), skolām un citām izglītības iestādēm (82%), kas ievērojami pārsniedz vidējo ES pilsētu vērtējumu.

Tāpat aptaujātie Ventspils iedzīvotāji kopumā ir apmierināti arī ar gaisa kvalitāti (79%), sabiedrisko transportu (74%) un veselības aprūpes pakalpojumiem, ārstiem un slimnīcām (55%). Lai gan apmierinātība ar veselības aprūpes pakalpojumiem ir salīdzinoši zemāka, tāpat tā ir augstāka nekā Rīgā un vienā līmenī ar pārējām Baltijas galvaspilsētām.

97% respondentu ir norādījuši, ka jūtas apmierināti, ka dzīvo Ventspilī, šajā jomā ierindojot Ventspili starp 3 visaugstāk novērtētajām Eiropas pilsētām, kopā ar Stokholmu un Kopenhāgenu. Ventspilnieki arī norāda, ka jūtas droši, naktī staigājot vienatnē savas dzīvesvietas apkārtnē (79%) vai naktī vienatnē staigājot pa Ventspili. Kā lielākās grūtības ventspilnieki norāda, ka nevar viegli atrast darbu un labu mājokli par pieņemamu cenu.

Savukārt DESI katru gadu tiek noteikts visām valstīm ES, un tā sastāvā esošie indikatori tiek izmantoti ES plānošanas dokumentu ieviešanas progresa un valstu digitālās attīstības progresa mērīšanā. Lai arī ES šo novērtējumu veic tikai valstu līmenī, ņemot vērā tā nozīmību un plašo pielietojumu digitālās attīstības mērīšanā, projekta ietvaros tika izlemts šādu novērtējumu veikt arī Ventspilī. DESI palīdz noteikt iedzīvotāju paradumus un attīstības līmeni digitālo iespēju un pakalpojumu izmantošanā, kā arī interneta pieslēgumu pieejamību un izmantošanu.

Ventspils digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss ir augstāks nekā Latvijā un vidēji ES (Ventspils DESI – 55,6, Latvija – 50,7, ES – 52,6, visaugstākais indekss ir Somijai – 72,3). Ventspils ierindojas 13. vietā, bet Latvija – 19. vietā (DESI pētījumā iekļautas 28 ES dalībvalstis un Ventspils). Tāpat Ventspilī kopumā ir augstākas digitālās un programmatūras prasmes nekā Latvijā, taču tās ir nedaudz zem ES vidējā līmeņa.

Pārliecinošs vairākums Ventspils iedzīvotāju (94%) norādījuši, ka viņiem ir pieeja internetam un izmanto to gandrīz katru dienu, piemēram, lai piekļūtu internetbankai, e-pastam, sociālajiem tīkliem, iegūtu informāciju par nepieciešamajiem pakalpojumiem/produktiem, izmantotu dažādas saziņas iespējas, klausītos mūziku u.tml. Aptuveni trešdaļa respondentu pēdējo trīs mēnešu laikā ir lietojuši internetu, lai piekļūtu tiešsaistē pieejamiem mācību materiāliem vai apgūtu tiešsaistes kursus. Tāpat lielākā daļa aptaujāto, kuriem pieejams internets, apstiprinājuši, ka izmantojuši valsts, pašvaldību vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietnes personīgiem mērķiem, lai iegūtu informāciju (81%) un lai aizpildītu tiešsaistē veidlapas (72%). Kā paredzams esošajā situācijā, arī produktu vai pakalpojumu iegāde internetā ir viens no populārākajiem interneta izmantošanas nolūkiem. DESI skaidri parāda atdevi no Ventspils valstspilsētas pašvaldības ieguldījumiem pilsētas optiskā datu pārraides tīkla, brīvpieejas WiFi tīkla, skolu digitalizācijā un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pieejamības nodrošināšanā skolēniem, pedagogiem un iedzīvotājiem. Ventspils interneta pakalpojumu izmantošanas dimensijas sasniegums – 78 punkti ir augstākais Eiropā (58 punkti), tālu pārsniedzot Latvijas rādītāju šajā jomā (54 punkti).

Nolūkā turpināt straujo attīstību un pēc iespējas pilnīgāk izmantot jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas pilsētvides un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, iegūtos rezultātus Ventspils ir prezentējusi projekta “Pilsētu digitālās inovācijas” partneriem un kopā ar ES ekspertiem tiek turpināts darbs pie Digitālās transformācijas stratēģijas izstrādes, ko plānots pabeigt 2022. gadā.