Ventspils Digitālais centrs strādā pie pilsētas digitālās transformācijas | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Ventspils Digitālais centrs strādā pie pilsētas digitālās transformācijas

Mēs dzīvojam sarežģītā, strauji mainīgā pasaulē, kur sociālās, ekonomiskās un politiskās normas pastāvīgi tiek pārdefinētas. Strauja ekonomiskā izaugsme un nodarbinātības veicināšana, demogrāfiskās pārmaiņas, zinātnes un tehnoloģiju attīstība, klimata pārmaiņu apkarošana ir tikai daži no procesiem, ar kuriem saskaramies, tāpēc būtiska ir digitālā pārveide, kas saistīta ar digitālo tehnoloģiju izmantošanu visos cilvēku sabiedrības aspektos.

Ventspils Digitālais centrs cītīgi strādā, lai pārbaudītu un ieviestu inovatīvus, ilgtspējīgus un integrētus risinājumus, lai veidotu ērtāku vidi dzīvošanai un darbam. Apvienojot datu tehnoloģiju jaudu un cilvēku potenciālu, tiek radītas dažādas iespējas, taču rodas arī jauni izaicinājumi, jo iedzīvotājiem un valsts iestādēm ir nepieciešams arvien augstāks digitālo prasmju un zināšanu līmenis, lai viņi varētu izmantot jauno tehnoloģiju potenciālu un justies ērti, izmantojot šīs tehnoloģijas visos dzīves aspektos.

Lai attīstītu iedzīvotāju digitālās prasmes, Digitālais centrs pastāvīgi organizē dažādus izglītojošus pasākumus, kuros zināšanas 2021. gadā apguvuši gandrīz 3000 iedzīvotāju gan profesionālā līmenī, gan izmantošanai mājas vajadzībām. Populārākās tēmas: izklājlapas, digitālā foto un video apstrāde, datorgrafika, datorizētā rasēšana, 2D un 3D modelēšana, programmēšana, drošība internetā, e-paraksta un e-pakalpojumu lietošana, Google servisu un mākoņpakalpojumu izmantošana, u.c.

Līdz 2022. gada beigām tiks īstenots projekts “Digitālās transformācijas centra izveide Ventspilī”, kura mērķis ir pašvaldības pakalpojumu infrastruktūras attīstība, izveidojot digitālo prasmju un viedo tehnoloģiju centru. Centrā tiks izveidotas modernas mācību telpas, kas paplašinās Ventspils Digitālā centra pakalpojumu klāstu mūžizglītības jomā, piedāvājot papildu kursus un nodarbības digitālo prasmju attīstībai, tādējādi veicinot iedzīvotāju digitālo tehnoloģiju pārliecinātu, kritisku un atbildīgu izmantošanu un darbošanos ar šīm tehnoloģijām mācību un darba vajadzībām, kā arī iesaisti sabiedrības dzīvē. Digitālās transformācijas centrs būs pieejams visiem Ventspils apmeklētājiem un tiks atvērts 2022. gada pavasarī.

Savukārt, pateicoties URBACT III starpreģionu sadarbības programmas projektam “Pilsētu digitālās inovācijas“, norit darbs arī pie Ventspils digitālās transformācijas stratēģijas un rīcības plāna izstrādes 2021.-2027. gadam, kas būs vērsta uz virsmērķa īstenošanu – veidot Ventspili par Eiropas līmeņa pilsētu, kuras ilgtermiņa attīstību sekmē plaša viedo tehnoloģiju izmantošana. 

Stratēģija paredzēs veidot uz zināšanām balstītu ekonomiku un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti, sniedzot ikvienam iespēju izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un paplašinot to izmantošanu pilsētas pārvaldē. Īpaša loma ir paredzēta ar viedo tehnoloģiju izstrādi un attīstību saistīto nozaru attīstībai Ventspilī un kvalitatīvas viedo tehnoloģiju infrastruktūras attīstībai pilsētā.