Pieteikšanās nodarbībām | Ventspils Digitālais Centrs

Pieteikšanās nodarbībām

1. IEPAZĪSTIES - KAS IR DIGITĀLĀ CENTRA TEHNOLOĢIJU NODARBĪBAS

 • Nodarbības tiek organizētas Ventspils valstspilsētas “Rīcības programmas datorprasmju apguvei Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolās 2019.-2021.gadā” ietvaros.
 • Nodarbības pieejamas visiem Ventspils izglītības iestāžu sešgadniekiem, 1.-12.klašu skolēniem, Ventspils tehnikuma un Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņiem.
 • Visas nodarbības ir bezmaksas, to nodrošina Ventspils valstspilsētas pašvaldības finansējums.
 • Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā. Izņēmums ir nodarbības pulciņš “Spēļu izstrādes pamatu skola”, kura nodarbības notiek 2 - 3 reizes mēnesī.
 • Viena nodarbība ilgst 90 minūtes, izņemot pulciņu “Spēļu izstrādes pamatu skola”, kur nodarbības notiek blokveidā sestdienās.
 • Nodarbību dalībnieki tiek sadalīti grupās atbilstoši vecumposmam. Atsevišķos gadījumos un tikai pēc konsultācijām ar nodarbības vadītāju skolēns var tikt ieskaitīts vecākā grupā.
 • Nodarbību norises pamatlaiki:
  • plkst. 14:45 - 16:15 (sešgadnieki, 1. - 4.klase)*
  • plkst. 16:30 – 18:00 (5. - 8.klase) *
  • plkst. 18:15 – 19:45 (9. - 12.klasei)*
  • *atsevišķām grupām var būt izņēmumi
 • Atšķirīgi norises laiki plānoti 4 pulciņiem:

  • pulciņš “Mazā STEM skola” ( 6-gadniekiem)  notiks otrdienās un ceturtdienās no plkst.13.15 līdz plkst.14.45;

  • pulciņš  “Digitālā angļu valodas skola” (6-gadniekiem un 1.klasei) notiks piektdienās plkst.13:15 – 14:45 un plkst. 14:55- 16:25;

  • pulciņš “Spēļu izstrādes pamatu skola” (9.-12.klasei) notiks sestdienās 2 vai 3 reizes mēnesī no plkst. 10:00 līdz plkst.14.00 ( 1.A grupa) un no plkst. 15.00 līdz plkst.19.00 ( 1.B grupa);

  • pulciņš “3D datorgrafikas skola” ( 8.-12.klašu turpinātājiem) notiks pirmdienās no plkst.20:00 līdz plkst. 21:00.
 • Nodarbības ilgst no 2021. gada 20.septembra līdz 2022. gada maijam.
 • Nodarbības notiek klātienē, taču, ja valstī epidemioloģiskās situācijas Covid-19 pandēmijas dēļ tiks pasludinātas attālinātās mācības, visi pulciņi turpinās darbu attālināti.
 • Skolēni tiek pilnībā reģistrēti Ventspils Digitālā centra tehnoloģiju pulciņos tikai tad, kad vecāki iepazinušies ar iekšējās kārtības noteikumiem, “Kārtību epidemioloģiskās drošības pasākumu veikšanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ventspils Digitālajā centrā”, noformējuši un parakstījuši papīra formāta pieteikumu. Skolēna elektroniska pieteikšana vien nenozīmē, ka viņš uzņemts pulciņā.
 • Pulciņi notiek Ventspils Digitālā centra telpās Akmeņu ielā 3, Ventspilī. Daļa pulciņu- Minecraft skola, STEM skola, digitālās mākslas skola, programmēšanas skola- notiek arī Ventspils Pārventas pamatskolas telpās, Tārgales ielā 61, Ventspilī.
 • Skolēnu reģistrācijai, kavējumu un vērtējumu fiksēšanai, kā arī saziņai ar pulciņu dalībniekiem un vecākiem tiek izmantota skolvadības sistēma E-klase.
 • Nodarbību saturam un  skolēnu veikumam iespējams sekot līdzi, izmantojot Moodle platformu, kurā tiek ievietota informācija par nodarbību tēmām, par darbu saturu, atspoguļota skolēnu darbība, ievietoti paveikto darbu piemēri. Ja pulciņu darbs tiek organizēts attālināti, tad Moodle platforma ir galvenā darba materiālu izvietošanas un saziņas vietne.
 • Skolēnu sasniegumi pulciņos tiek vērtēti, izmantojot 3 vērtējumus: “+” jeb “pilnībā apgūts”, “/” jeb “daļēji apgūts” un “-” jeb “vēl jāmācās”. Vērtējumi tiek atainoti E-klases žurnālos.
 •  1.semestra beigās skolēni un vecāki e-klases žurnālā saņem skolēnu darba vērtējumu 5-7 galvenajās prasmēs. Mācību gada beigās- katrs skolēns un vecāki saņem aprakstošu e-liecību, kurā iekļauta informācija par pulciņā apgūto saturu, raksturots skolēna mācību darbs, motivācija.
 • Mācību gada nobeigumā pulciņu dalībnieki saņem Ventspils Digitālā centra apliecību, kurā norādīts apgūtais saturs. Iespējamas 3 veida apliecības: teicamnieka, par satura apguvi un par apmeklēšanu.
 • Skolēni var piedalīties nodarbībās uzrādot apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testa rezultātu (skolā veiktais negatīvā testa rezultāts dod iespēju apmeklēt arī interešu izglītības pulciņus un profesionālās ievirzes izglītības programmas), vai uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Pirmsskolas vecuma pulciņu dalībniekiem nav nepieciešams Covid-19 tests, lai piedalītos interešu izglītības nodarbībās.

2. APSKATI NODARBĪBU IEDALĪJUMU PA VECUMA GRUPĀM:

 

 Lejupielādējama tabula   .

3. APSKATI NODARBĪBU NORISES LAIKUS:

Lejupielādējams grafiks   .

4. IEPAZĪSTIES AR NODARBĪBU SATURU:

 

Nodarbību katalogs 

 

5. REĢISTRĒJIES NODARBĪBĀM:

6. Pēc reģistrācijas ar Tevi vai Taviem vecākiem sazināsies Ventspils Digitālā centra pārstāvis, lai informētu par uzņemšanu.

7. Vecākiem pēc reģistrācijas ir jāiepazīstas ar pulciņu iekšējās kārtības noteikumiem, ar “Kārtību epidemioloģiskās drošības pasākumu veikšanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ventspils Digitālajā centrā”, kā arī jāaizpilda iesniegums. Pilngadīgie skolēni iesniegumu par sevi aizpilda paši. Iesniegumu var:

 1. aizpildīt un iesniegt Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3,
 2. aizpildīt mājās un parakstītu to nogādāt Ventspils Digitālajā centrā,
 3. aizpildīt mājās un parakstīt elektroniski ar e-parakstu un nosūtīt to uz e-pastu guna.stepina@ventspils.lv,
 4. Pārventas pamatskolā notiekošo pulciņu skolēni var vecāku aizpildītu iesniegumu iedot pulciņa vadītājam.

Iekšējās kārtības noteikumi . Iesnieguma veidlapa  un  formātā.

Kārtība epidemioloģiskās drošības pasākumu veikšanai COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.  

8. Nodarbības sāksies 20. septembrī.