VIAA apmācības pieaugušajiem | Ventspils Digitālais Centrs

VIAA apmācības pieaugušajiem

 

 

Ventspils pašvaldības iesdāde “Ventspils Digitālais centrs” piedalās projektā 
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta
īstenotājs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

   Projekta
mērķis

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks

 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Projektā pieejamie izglītošanās veidi nodarbinātajiem

 • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve12 tautsaimniecības nozarēs 
 • moduļu apmācība (jaunums 4. kārtā), kuri ir licencētu un akreditētu profesionālās izglītības programmu sastāvdaļa (nav īsāki par 40 stundām)
 • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

Programmas veids: Neformālā izglītības programma 

Nozare:                   Mūžizglītības kompetences

Programma :    "Digitālās prasmes darba vajadzībām" (40 stundas)

Plānotā programmas norises vieta Druvas vidusskola (Skolas iela 2, Druva, Saldus pagasts).

Nepieteikamā dalībnieku skaita dēļ, programma netiks realizēta!

Projekta
m
ērķa grupa

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji*:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
 • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības. 

Priekšrocības uzņemšanā, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
  • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
  • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei;
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

* strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē

Mācību izmaksas

 • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

Pieejamais atbalsts

Kontaktinformācija izglītības iestādē

Projekta koordinators: Gunta Blumberga, gunta.blumberga@ventspils.lv, tālrunis 63607607

Sīkāka informācija

 Mājas lapā: www.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv

Projekta īstenošanas pamats

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē 

15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

 

PIETEIKŠANĀS 4.KĀRTAS PROGRAMMĀM IR NOSLĒGUSIES!

KAS VAR PIETEIKTIES

Strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
 • vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un darba attiecībās. 

 Informācija par mācību iespējām pieejama mājas lapā: www.macibaspieaugusajiem.lv

 

KĀ PIETEIKTIES

Tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu

Klātienē (iepriekš piesakoties pa kontakttālruni vizītei klātienē un līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu):

 •  Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 1-16, 5. stāvā, tālr. 67854769;

 • Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, Ventspilī, tālr. 63607607;

 • Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, Avotu ielā 12, 212.kab.,Saldū, tālr. 28358086;